Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję politykę cookies

BankierBroker

 

Umowa Współpracy z zarejestrowanym Partnerem portalu www.bankierbroker.pl

 

Zawarta w dniu rejestracji konta Partnera, pomiędzy:

Prosper Studio Iwona Ziembinska,

 z siedzibą w ul. Jurajska 20 32-087 Pękowice

Dane uzupełniające Partnera:

NIP: 9451438944

REG. 120985477 zwana dalej Partnerem

Osoba reprezentująca Partnera: Sławomir Sitek

a

Firmą posiadającą konto i dostęp do bazy zapytań ofertowych portalu www.bankierbroker.pl,

, zwana dalej "Zlecającym” /Partnerem Finansowym portalu

 

1. Użyte w Umowie pojęcia zostały zdefiniowane w Regulaminie Partnera,

dostępnym w Serwisie Informacyjnym pod adresem http://www.bankierbroker.pl

i w Umowie mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie.

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków prowadzenia przez Partnera sprzedaży Produktów udostępnianych przez Zlecającego i określonych w panelu Zlecającego podczas rejestracji/udostępnienia dostępu do bazy zapytań ofertowych-

3. W celu umożliwienia wykonania Umowy Zlecający udostępnia/ przekazuje  Partnerowi aktualizowane daneswoich usług i  produktów w formie cyfrowej za pośrednictwem zakładki Moje konto oraz zapewnia monitoring i pełny rejestr transakcji dokonanych za pośrednictwem Portalu Partnera.

4. Rejestr transakcji jest przesyłany Partnerowi w terminie 7 dni od zakończenia każdego miesiąca współpracy.

5. Partner może wyłącznie wykorzystywać materiały udostępnione

przez Zlecającego do wykorzystania na zgłoszonym do współpracy serwisie www.bankierbroker.pl

Partner  ma prawo dokonywania zmian w materiałach otrzymanych od Zlecającego lub odmowy publikowania ich jeżeli są niezgodne z regulaminem lub prawem.

6. Dane i wszelkie materiały cyfrowe muszą być zgodne z formatem serwisu Partnera 

7. Partner prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem swojego serwisu www.bankierbroker.pl  według zasad określonych w Regulaminie.

8. Za sprzedaż Produktów Partnerowi przysługuje opłata prowizyjna. Opłata prowizyjna będzie realizowana w formie przelewu w dobro rachunku bankowego Partnera numer 69102029060000150202488401. W razie konieczności póżniejszej zmiany numeru rachunku bankowego Partnera, Partner zobowiązuje się sporządzić stosowne oświadczenie o zmianie numeru rachunku bankowego.

Prowizja będzie wypłacona przez Partnera Finansowego w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Partnera.

9. Obowiazujące stawki prowizyjne za sprzedaż usług Partnera wynoszą 5% wartości zlecenia/transakcji zawartych przez Partnera za pośrednictwem portalu bankierbroker.pl.

10. Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Produktów i Prowizji nie powoduje konieczności zmian w Umowie.

11. Partner i Zlecający ma prawo rezygnacji z umowy w dowolnej chwili, bez żadnych konsekwencji.

12. Rezygnacja  wymaga złożenia  oświadczenia o rozwiązaniu Umowy

w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni.

13. Zlecający ma obowiązek rozliczenia się  z Partnerem w okresie wypowiedzenia.

14. Partner  ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:

a. w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej;

b. w przypadku prowadzenia przez Zlecającego działalności sprzecznej z prawem;

c. w przypadku publikacji na serwisach www Partnera treści niezgodnych z polskim prawem, w szczególności:

- pornograficznych, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związanych z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

- obrazliwych, oszczerczych, naruszających dobre imię osoby lub osób;

- nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami;

- naruszających prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności udostepniających w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub tez promujących czy zachęcających do łamania praw autorskich;

- udostepniających wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądż inne szkodliwe lub niszczące elementy bądż hiperłącza do nich.

d/ w przypadku niepoinformowania Partnera o zawartej transakcji.

15. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza Umowa oraz Regulaminem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

17. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

18. Zlecający-Partner portalu, posiadający dostęp do bazy zapytań i konto w portalu bankierbroker.pl akceptuje automatycznie treść niniejszej umowy.