Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję politykę cookies

BankierBroker

Wybierz produkt z listy...

... i kliknij odpowiedni przycisk


Jeżeli Twoja firma oferuje któryś z dostępnych na liście produktów/usług - wybierz ten produkut i kliknij Dodaj Ofertę. Całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do zapytań ofertowych z interesującego Cię zakresu.


Jeżeli poszukujesz najkorzystniejszej na rynku oferty - wybierz interesujący Cię produkt i kliknij Złóż zapytanie. W formularzu zapytania ofertowego będziesz mógł dokładnie określić czego potrzebujesz, a Twoje zapytanie trafi do wszystkich usługodawców w portalu. To oni skontaktują się z Tobą!

Zapytanie ofertowe nr Serw-01/12/2011.

 Ogłoszenie nieaktualne

Tytuł Projektu „Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej” realizowanego w ramach działania 8.1-Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 .

1. Wstęp

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez naszą Firmę projektu w ramach w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonany zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę spełniająca przedstawione wymagania, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Nasza Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją.

 

2. Przedmiot 

Przedmiotem zamówienia będzie:  Usługa informatyczna kolokacji i wynajmu  dedykowanego serwera  lub VPS na potrzeby użytkowania Portalu www.bankierbroker.pl  

a/Wymagania:

Warunki udziału Oferenta w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia prawne do wykonywania określonej działalności.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna  pozwala na realizację przedmiotu zapytania( nie są w stanie likwidacji lub upadłości, nie posiadają zaległości publiczno-prawnych).

b/Wymogi oferty:

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

-  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Cena usługi podana w ofercie nie podlega zmianie przez Oferenta przez cały okres  obowiązywania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni

Uwagi: Przy ocenie i wyborze  ofert Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jego  sytuacji  finansowej,  prawnej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (Załącznik 1) złożony osobiście lub przesłany faxem, listem poleconym  lub mailem nie później niż do dnia 17.12.2011 roku (termin może zostać wydłużony bez podawania przyczyn)

c) Określenie okresu i  zakresu zamówienia:

-Planowany okres współpracy: 

Od 01.2012r – 12.2012r     

- Wymagania względem usługi:

- serwis techniczny i administracja serwera po stronie Oferenta,

- elastyczność, skalowalność,

- dostępność bez żadnych przerw technicznych (bez względu na siłę wyższą czy sytuacje  awaryjne konieczność zapewnienia ciągłości usługi)

- opcjonalnie udostępnienie panelu w języku polskim z instrukcją do samodzielnej administracji i zarządzania serwerem,

- hosting

-pełna kopia bezpieczeństwa-codzienny backup

-środowisko przystosowane do aplikacji Pythona Django.

-Dowolny podział powierzchni na WWW, pocztę i bazy danych                                                                                         

-Liczba domen ze wskazaniem na katalogi   (14 subdomen  przekierowanych przez 301)             

-Nielimitowana liczba kont e-mail i aliasów                                  

-Nielimitowana liczba dodatkowych kont FTP                                    

-Nielimitowana liczba baz danych MySQL / PostgreSQL                        

-Konta e-mail o tej samej nazwie w wielu domenach                                                                                               

-System antywirusowy i antyspamowy                            

-Klient FTP z poziomu przeglądarki WWW                          

-Program do obsługi poczty z organizerem                      

-Opłata instalacyjna 0 Pln

-wymagane parametry techniczne serwera

Powierzchnia początkowa ok.

              30 GB

Hosting danych osobowych

              TAK

Pamięć ok.

             300 MB

Czas dostępności (rocznie)

             99,99%

Miesięczny pakiet ruchu z/do sieci Internet min.

             200 GB

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: TAK

5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK  

6. Kryteria wyboru Przy wyborze Oferenta  stosowane będą następujące kryteria oceny:

1) Spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu

2) Cena pakietu wynajmu serwera dedykowanego i kolokacji (proponowane wynagrodzenie podane w kwocie netto, w ujęciu miesięcznym).  Wymagane jest wystawianie faktur VAT.

Cena                                                                               Waga: 80%

3/ parametry techniczne i funkcjonalność-        Waga: 20%

Termin wyboru oferty:

Wybór ofert nastąpi do dnia 30.12. 2011 r. (termin może zostać przesunięty bez podawania przyczyn)

7. Forma składania ofert

1.Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz zgłoszenia oferty (podpisany skan dokumentu) należy przesłać mailem na adres: biuro@brokerkredytowy.com lub faxem  na numer 012 350 11 63, bądź też listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: IWONA ZIEMBINSKA PROSPER STUDIO, 32-087 Zielonki Pękowice ul. Jurajska 20. (Oryginał oferty należy złożyc przed zawarciem umowy).

2. Oferty powinny być przesłane w terminie do dnia 17.12. 2011 r. do godz. 16.00. (liczy się data wpływu, oferty otrzymane po terminie nie zostaną uwzględnione).

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania, prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres: biuro@bankierbroker.pl

ZAŁĄCZNIKI

1/ Wzór oferty

Oferta Cenowa dla Prosper Studio

(Pieczątka firmowa )

 

lub

 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………… ...........

 

NIP.: ................................................................................................................................

 

 

Niniejszym, potwierdzamy udział w postępowaniu ofertowym organizowanym przez Zamawiającego          IWONA ZIEMBINSKA PROSPER STUDIO i akceptujemy jego warunki.  Oświadczamy, iż spełniamy  wszystkie wymagane warunki niezbędne do wykonania usługi zamawianej przez Zamawiającego

Proponujemy SERWER.................................................(podać rodzaj/nazwę/typ.parametry)

Charakterystyka  oferowanego serwera:( wpisać TAK/NIE)

- serwis techniczny i administracja serwera po stronie Oferenta………-

- elastyczność, skalowalność………

- dostępność bez żadnych przerw technicznych (bez względu na siłę wyższą czy sytuacje  awaryjne konieczność zapewnienia ciągłości usługi)………..

- opcjonalnie udostępnienie panelu w języku polskim z instrukcją do samodzielnej administracji i zarządzania serwerem-……..

- hosting….

-pełna kopia bezpieczeństwa-codzienny backup…..

-środowisko przystosowane do aplikacji Pythona Django……

Parametry techniczne serwera (wypełnić)

Powierzchnia początkowa

 

Hosting danych osobowych

 

Pamięć

 

Czas dostępności (rocznie) w %

 

Miesięczny pakiet ruchu z/do sieci Internet

 

 

Proponowana cena (wynagrodzenie miesięczne) za świadczenie usług objętych przedmiotem zapytania :

 

Netto ...............................................(słownie).....................................................................................................

Brutto . .................................(słownie)...................................................................................................................

 

Podpis osoby reprezentującej Oferenta……………………………..