Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję politykę cookies

BankierBroker

Wybierz produkt z listy...

... i kliknij odpowiedni przycisk


Jeżeli Twoja firma oferuje któryś z dostępnych na liście produktów/usług - wybierz ten produkut i kliknij Dodaj Ofertę. Całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do zapytań ofertowych z interesującego Cię zakresu.


Jeżeli poszukujesz najkorzystniejszej na rynku oferty - wybierz interesujący Cię produkt i kliknij Złóż zapytanie. W formularzu zapytania ofertowego będziesz mógł dokładnie określić czego potrzebujesz, a Twoje zapytanie trafi do wszystkich usługodawców w portalu. To oni skontaktują się z Tobą!

Ogłoszenie nieaktualne -Zapytanie ofertowe 02/2012- Promocja www.BankierBroker w sieci internetowej.

Tytuł Projektu „Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej” realizowanego w ramach działania 8.1-Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 .

1. Wstęp
Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez naszą Firmę projektu w ramach w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonany zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę spełniająca przedstawione wymagania, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Nasza Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją.

2. Przedmiot  
Przedmiotem zamówienia będzie:
 Zlecenie Usług   Promocji Portalu finansowo-ekonomicznego  www.bankierbroker.pl
 w Internecie (linki, fora, blog, bannery, artykuły) ,obejmująca elementy:
1. analiza i właściwy dobór metod i narzędzi promocji
2. określenie grup docelowych odbiorców
3. opracowanie tekstowe i graficzne materiałów promocyjno-reklamowych oraz emisja w sieci.

a/Wymagania:

Warunki udziału Oferenta w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia prawne do wykonywania określonej działalności (Osoby wykonujące Wolny zawód- Dziennikarza lub Podmioty gospodarcze, które  dysponują odpowiednim potencjałem osobowo-technicznym oraz doświadczeniem zawodowym w obszarze promocji w sieci.
- wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna  pozwala na realizację przedmiotu zapytania( nie są w stanie likwidacji lub upadłości),


b/Wymogi oferty:
- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
-  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni
Uwagi:
Przy ocenie i wyborze  ofert Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jego  sytuacji  finansowej,  prawnej .

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
 
1)    Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (Załącznik 1) złożony osobiście lub przesłany faxem, listem poleconym  lub scan-emailem nie później niż do dnia 17.01.2012
2)    ewentualnie Projekt umowy współpracy/o dzieło w zakresie wykonania usługi obejmujący określone w pkt 2 wymagania.
c) Określenie okresu i  zakresu zamówienia:
-Planowany okres współpracy:  
I. okres próbny 20.I-28.II.2012r
II. ewentualnie od III-VI.2012r     
d) Wymagania względem usługi:
Gwarancja nie stosowania nieuczciwych metod promocji tj. Korzystanie wyłącznie z metod zgodnych z prawem, kodeksami etycznego postępowania.  
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  TAK
5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: TAK  
6. Kryteria wyboru:

Przy wyborze Oferenta  stosowane będą następujące kryteria oceny:
1) Spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
2) Cena w okresie próbny (poponowane wynagrodzenie podane w kwocie brutto lub netto.  Wymagane jest  wystawianie Rachunku lub faktury VAT.
Cena                                                                         -Waga: 70%
Zakres usługi i zaproponowane rozwiązania              Waga: 30%
Termin wyboru oferty:
Wybór ofert nastąpi do dnia 20.01. 2012 r. (termin może zostać przedłużony bez podania przyczyn)
7. Forma składania ofert
1.Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz zgłoszenia oferty należy złożyć osobiście, lub podpisany skan dokumentu należy przesłać mailem na adres:   biuro@bankierbroker.pl
bądź też listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: PROSPER STUDIO, 32-087 Zielonki, Pękowice ul. Jurajska 20.
2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną uwzględnione.
3. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania, prosimy przesyłać zapytania drogą mailową.
4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
ZAŁĄCZNIKI
1/ Wzór oferty
Zał. 1 wzór

Projekt:
Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej


 Oferta Cenowa Zapytanie ofertowe 02/2012- Promocja www.BankierBroker w sieci internetowej.


Imię i Nazwisko
lub Nazwa firmy: …………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………… ...........

Nip.: ................................................................................................................................

Forma prawna: (podmiot gospodarczy/ Wolny Zawód)

Niniejszym, potwierdzam udział w postępowaniu ofertowym organizowanym przez Zamawiającego          IWONA ZIEMBINSKA PROSPER STUDIO i akceptujemy jego warunki.  Oświadczam, iż spełniamy  wszystkie wymagane warunki niezbędne do wykonania usługi zamawianej przez Zamawiającego

Proponowana cena łączna (za prace w styczniu i lutym 2012) za wykonanie usług objętych przedmiotem zapytania : (wybrać w zależności od formy prawnej umowy współpracy)

Brutto Faktura.................(słownie)...........................................,W tym podatek Vat………..(podmiot gospodarczy)
Brutto Rachunek……….(słownie)……………………………………………………………………………     (Wolny Zawód)
Podpis osoby reprezentującej Oferenta……………………………..


ZAł: CV , lub dokumenty rejestracyjne firmy, Zakres proponowanych prac