Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję politykę cookies

BankierBroker

Wybierz produkt z listy...

... i kliknij odpowiedni przycisk


Jeżeli Twoja firma oferuje któryś z dostępnych na liście produktów/usług - wybierz ten produkut i kliknij Dodaj Ofertę. Całkowicie za darmo uzyskasz dostęp do zapytań ofertowych z interesującego Cię zakresu.


Jeżeli poszukujesz najkorzystniejszej na rynku oferty - wybierz interesujący Cię produkt i kliknij Złóż zapytanie. W formularzu zapytania ofertowego będziesz mógł dokładnie określić czego potrzebujesz, a Twoje zapytanie trafi do wszystkich usługodawców w portalu. To oni skontaktują się z Tobą!

Zapytanie ofertowe-Pozycjonowanie 04/2011. 

16.12.2011 UWAGA- wydłużamy okres przyjmowania ofert do dnia 22.12.2011 do godz. 15.00  

23.12.2011  OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Tytuł Projektu „Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej” realizowanego w ramach działania 8.1-Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 .

1. Wstęp

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez naszą Firmę projektu w ramach w ramach działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.

Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonany zostanie w oparciu o najbardziej korzystną ofertę spełniająca przedstawione wymagania, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.

Nasza Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją.

2. Przedmiot 

Przedmiotem zamówienia będzie:

 Wybór maksymalnie 2 Wykonawców świadczących usługę informatyczną POZYCJONOWANIA  Portalu finansowo-ekonomicznego  www.bankierbroker.pl w wyszukiwarce google, obejmująca elementy:

1. właściwy dobór fraz kluczowych  

2.optymalizacja serwisu (W ramach usługi przeprowadzenie analizy technicznej obecnego stanu strony internetowej i Optymalizacja kodu strony pod kątem wyszukiwarek internetowych, by była ona przyjazna dla wyszukiwarek).

3.budowanie popularności serwisu w Internecie ( stałym zwiększaniu liczby wejść na stronę poprzez usuwanie fraz nie przynoszących ruchu i dodawanie nowych fraz, mogących zwiększyć liczbę klientów).. 

a/Wymagania:

Warunki udziału Oferenta w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia prawne do wykonywania określonej działalności.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna  pozwala na realizację przedmiotu zapytania( nie są w stanie likwidacji lub upadłości),

b/Wymogi oferty:

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

-  Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 45 dni

Uwagi:

Przy ocenie i wyborze  ofert Zleceniodawca może żądać od Wykonawcy dodatkowych informacji wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jego  sytuacji  finansowej,  prawnej .

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej (Załącznik 1) złożony osobiście lub przesłany faxem, listem poleconym  lub mailem nie później niż do dnia 22.12.2011 roku. (Wydłuża się początkwoy termin 07.12.2011/16.12.2011).

2)  Wskazanie w ofercie Fraz kluczowych z dziedziny finanse i ekonomia, na których zostanie oparte rozpoczęcie  usługi (w trakcie realizacji możliwość zmian fraz).

3/ ewentualnie Projekt długoterminowej umowy współpracy/zlecenia w zakresie wykonania usługi obejmujący określone w pkt d wymagania

c) Określenie okresu i  zakresu zamówienia:

-Planowany okres współpracy: 

Od 01.2012 –06.2012r       

d) Wymagania względem usługi:

- Metoda:  którą zastosuje Oferent pozwoli na wypozycjonowanie strony WWW.bankierbroker.pl (wraz z innymi posiadanymi stronami (przekierowanie  301) po około 10 frazach kluczowych.

-Frazy kluczowe  z dziedziny finanse i ekonomia zostaną wskazane przez Oferenta i muszą być zaakceptowane przez Zlecającego w umowie.

-Model rozliczeń: Stała miesięczna opłata ryczałtowa za optymalizację strony, wprowadzanie jej do rozbudowanego zaplecza SEO. Premia za umieszczenie słowa/frazy na pierwszej stronie wyników wyszukiwania (miejsca 1-10) oraz premia za pozycje 11-26, w zależności od trudności wybranego hasła.

Płatność odbywa się przelewem po zakończeniu pełnego miesiąca/etapu pozycjonowania na podstawie faktury VAT

- Gwarancja (pod rygorem odszkodowania dla Zlecającego) nie stosowania nieuczciwych metod (np. sandbox, duplicate kontent, aging delay, cloaking, przekierowania niedozwolone, doorway page, nadmierna liczba subdomen w domenie, ukryte linki,  ukryty tekst, ban, SWL-i. ), które mogłyby skutkować nałożeniem kar przez wyszukiwarkę google na pozycjonowane strony.

- Korzystanie wyłącznie z metod zgodnych z kodeksami etycznego pozycjonowania.  

3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

5. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:TAK  

6. Kryteria wyboru: Przy wyborze Oferenta  stosowane będą następujące kryteria oceny:

1) Spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym zapytaniu

2) Cena (proponowane wynagrodzenie podane w kwocie netto, w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym).  Wymagane jest wystawianie faktur VAT.

Cena                                                                 -Waga: 80%

3/ - Zaproponowane frazy kluczowe          Waga: 20%

Termin wyboru oferty:

Wybór ofert nastąpi do dnia 30.12. 2011 r. (termin może zostać przedłużony bez podania przyczyn)

7. Forma składania ofert

1.Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz zgłoszenia oferty (lub podpisany skan dokumentu) należy złożyć osobiście , lub przesłać mailem na adres: biuro@bankierbroker.pl , bądź też listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: IWONA ZIEMBINSKA PROSPER STUDIO, 32-087 Zielonki, Pękowice ul. Jurajska 20. (Oryginał oferty należy złożyć przed zawarciem umowy).

2. Oferty otrzymane po terminie nie zostaną uwzględnione.

3. W przypadku wystąpienia wątpliwości wobec niniejszego postępowania, prosimy przesyłać zapytania drogą mailową na adres: biuro@brokerkredytowy.com lub biuro@bankierbroker.pl

ZAŁĄCZNIKI

1/ Wzór oferty

                                                                Projekt:

Wirtualny doradca w zakresie kredytowania, pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej

                                                                              Oferta Cenowa

(Pieczątka firmowa )

lub

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………… ...........

Nip.: ................................................................................................................................

Niniejszym, potwierdzamy udział w postępowaniu ofertowym organizowanym przez Zamawiającego          IWONA ZIEMBINSKA PROSPER STUDIO i akceptujemy jego warunki.  Oświadczamy, iż spełniamy  wszystkie wymagane warunki niezbędne do wykonania usługi zamawianej przez Zamawiającego

Proponowana cena (wynagrodzenie miesięczne/kwartalne) za świadczenie usług informatycznych objętych przedmiotem zapytania :

Netto ...........................(słownie).....................................................................................................

 

Brutto . ......................(słownie).........................................................................................................

Podpis osoby reprezentującej Oferenta……………………………..

Proponowana  Lista fraz kluczowych:……………………………………………………………